กรมธรรม์ Unit Linked คืออะไร


กรมธรรม์ Unit Linked คืออะไร 

Unit Linked มาจากคำว่า Unit Linked Insurance Policy (ULIP) หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (กรมธรรม์ Unit Linked) คือ การประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม ซึ่งไม่มีการรับประกันมูลค่ากรมธรรม์ เนื่องจากมูลค่ากรมธรรม์ขึ้นอยู่กับมูลค่าหน่วยลงทุน โดยอาจสูงขึ้นหรือต่ำลงตามผลประกอบการของกองทุนรวม

ทำไมจึงต้อง … Unit Linked 

เนื่องจากกรมธรรม์ Unit Linked เป็นการรวมกันของ 2 ผลิตภัณฑ์ นั่นคือ กรมธรรม์ประกันชีวิต และ การลงทุนในหน่วยลงทุน กรมธรรม์ชนิดนี้จึงเป็นการเพิ่มความสะดวกสบาย (one-stop-service) สำหรับลูกค้า ซึ่งลูกค้าจะได้รับคุณภาพบริการที่ดีขึ้น เช่น การเปิดเผยข้อมูล เที่ยงตรง โปร่งใส ตัวแทนขาย (ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด) ที่มีคุณสมบัติมากกว่าตัวแทนขายกรมธรรม์แบบทั่วไป อีกทั้งลูกค้ายังสามารถเลือกลงทุนได้หลากหลายกองทุนโดยไม่จำเป็นต้องทำธุรกรรมหลายที่ และสามารถวางแผนทางการเงินควบคู่กับความคุ้มครองได้ในกรมธรรม์เดียว

ยูนิตลิงค์ เป็นการรวมกันของ 2 ผลิตภัณฑ์คือ กรมธรรม์ประกันชีวิต และ การลงทุนในหน่วยลงทุน กรมธรรม์ชนิดนี้จึงเป็นการเพิ่มความสะดวกสบาย (one-stop-service) สำหรับลูกค้า

กรมธรรม์ Unit Link ต่างกับกรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไปอย่างไร

กรมธรรม์ประกันชีวิตทั่วไป
กรมธรรม์ยูนิตลิงค์

1) ผลตอบแทน

ถูกกำหนดตามแบบประกันภัย
เปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับผลตอบแทน
จากการลงทุน ซึ่งอาจจะกำไรหรือขาดทุนก็ได้

2) เบี้ยประกันภัย

เป็นอัตราที่บริษัทกำหนดไว้และขึ้นอยู่กับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่เลือกซื้อ เพศ และอายุ โดยคำนวณรวมเป็นจำนวนเดียวทั้งค่าใช้จ่าย ความคุ้มครอง และส่วนของการออม
สามารถเลือกจำนวนเบี้ยประกันภัยที่จะชำระได้เอง อีกทั้งยังมีความยืดหยุ่นสูง สามารถเพิ่ม/ลด หรือพักการชำระเบี้ยฯ (Premium Holiday) ได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด

3) การถอนเงิน

ต้องทำการเวนคืนกรมธรรม์ และความคุ้มครองสิ้นสุดลง
สามารถถอนจากมูลค่าบัญชีกรมธรรม์บางส่วน โดยยังได้รับความคุ้มครองอย่างต่อเนื่อง ตราบใดที่มูลค่าบัญชีกรมธรรม์ที่คงเหลือเพียงพอในการหักค่าใช้จ่ายต่างๆภายใต้กรมธรรม์

4) สิทธิประโยชน์ทางภาษี

เบี้ยประกันภัยสามารถลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 100,000 บาท
สามารถลดหย่อนภาษีได้เฉพาะในส่วนของการประกันชีวิต (ไม่รวมส่วนการลงทุน) ได้ไม่เกิน 100,000 บาท

5) หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

สำนักงาน คปภ.
ตัวแทนประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิต
สำนักงาน คปภ.
สำนักงาน ก.ล.ต.
ตัวแทนประกันชีวิต
บริษัทประกันชีวิต
บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน (บลจ.)

6) คุณสมบัติผู้ขาย

1. เป็นตัวแทนประกันชีวิต ซึ่งได้รับการศึกษา วิชาประกันชีวิตจากสถาบันการศึกษา ที่นายทะเบียนประกาศกำหนด หรือสอบความรู้เกี่ยวกับการประกันชีวิต ได้ตามหลักสูตรและวิธีการที่นายทะเบียนประกาศกำหนด
2. ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน
1. เป็นตัวแทนประกันชีวิต
2. ได้รับความเห็นชอบจาก ก.ล.ต.ให้เป็นนักวิเคราะห์การลงทุน หรือผู้แนะนำการลงทุน ตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด
3. อบรมตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงาน คปภ. กำหนด
4. ขึ้นทะเบียนกับสำนักงาน คปภ.

สามารถสอบถามเพิ่มเติมผมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680
📲 089-199-3466  LINE: naimoo

#UNITLINKED #AllianzAyudhya
#ยูนิตลิงค์ #อลิอันซ์อยุธยา
#YAKGURU #YAKunitlink

Source:
– สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
– https://www.e-starmagazine.com/content/passion-to-success/47/

Previous กระปุกความสุขหลังเกษียณ มีพอหรือยัง?
Next วิธีการทำงาน "มาย สไตล์" ยูนิตลิงค์

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *