Posts in tag

Allianz Ayudhya


ประกันชีวิตยูนิตลิงค์ (Unit Linked) มาย สไตล์ พลัส

Read More

ทำไมต้องเป็น “มาย สไตล์” ยูนิตลิงค์ ดียังไง? EP.1

Read More

สำรวจกองทุนรวม “มาย สไตล์ ยูนิตลิงค์” (My Style Unit Linked) อลิอันซ์ อยุธยา ครบ 3 ปี

Read More

ประกันชีวิตที่ให้คุณเลือกและปรับเปลี่ยนวงเงินความคุ้มครองชีวิตได้เอง พร้อมเพิ่มโอกาสในการลงทุน กรมธรรม์ฉบับเดียว ที่มาพร้อมทั้งความคุ้มครองชีวิต สุขภาพ และการลงทุน 

0 577

ทำไมต้องเป็นยูนิตลิงค์ My Style ดียังไง? ช่วยวางแผนการเงินได้จริงหรือ? มาหาคำตอบใน My Style Unit Linked The Series กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน

0 160

ในโอกาสครบ 3 ปี มาอัพเดทความเปลี่ยนแปลงของกองทุนภายใต้ Unit-Linked ว่ามีอะไรเพิ่มเติม หรือเปลี่ยนแปลงไปบ้างกับ ยูนิต ลิงค์ มาย สไตล์ (Unit-Linked) หลังจาก

0 589

ประกันชีวิต ประเภท ยูนิตลิงค์ “มาย สไตล์” (แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด) เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มีระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ปี

0 190

กรมธรรม์ Unit Linked คืออะไร  Unit Linked มาจากคำว่า Unit Linked Insurance Policy (ULIP) หรือ กรมธรรม์ประกันชีวิตควบการลงทุน (กรมธรรม์ Unit Linked) คือ การประกันชีวิตที่ให้ทั้งความคุ้มครองชีวิตและการลงทุนในกองทุนรวม

0 454

เวลาพูดถึงการวางแผนเพื่อการเกษียณ หลายคนอาจคิดว่าเร็วไปที่จะคิดถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ยังหนุ่มสาว เงินที่หามาได้เอาไปกินใช้ให้หนำใจไม่ดีกว่าหรือ? ปัญหาของเรื่องนี้ก็คือ การผลัดวันประกันพรุ่ง

0 75