Posts in category

พอร์ตโฟลิโอ

บริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตัวเอง (DIY Portfolio Model) บริหารพอร์ตยูนิตลิงค์ (My Unit-Linked Portfolio) สำหรับการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

อัพเดทพอร์ตสาธิต กุมภาพันธ์ 2563

Read More

อัพเดทพอร์ตสาธิต มกราคม 2563

Read More

พอร์ตสาธิตยูนิตลิงค์ (My Unit-Linked) ประจำเดือน เมษายน 2563พอร์ตสาธิตนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เป็นพอร์ตยูนิตลิงค์ สำหรับการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (เริ่ม 1 ธ.ค. 2559-2599)2. เป็นพอร์ตการลงทุนจริงของผม สำหรับความคุ้มครองต่อเนื่อง 40 ปี 3. คาดหวังผลตอบแทน เฉลี่ย 5% ต่อปี กรมธรรม์คุ้มครองถึงสิ้นปีที่ 40 อายุ 85 ปี

0 232

พอร์ตสาธิตยูนิตลิงค์ (My Unit-Linked) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563พอร์ตสาธิตนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เป็นพอร์ตยูนิตลิงค์ สำหรับการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (เริ่ม 1 ธ.ค. 2559-2599)2. เป็นพอร์ตการลงทุนจริงของผม สำหรับความคุ้มครองต่อเนื่อง 40 ปี 3. คาดหวังผลตอบแทน เฉลี่ย 5% ต่อปี กรมธรรม์คุ้มครองถึงสิ้นปีที่ 40 อายุ 85 ปี

0 109

บริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตัวเอง พอร์ตสาธิตนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เป็นพอร์ตสำหรับการศึกษาเรียนรู้ บริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตัวเอง (DIY Portfolio Model) ด้วยการประยุกต์ใช้ Portfolio Model และ Monthly Report

0 427

Fundamental:ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงออกมาดูดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข PMI ภาคการผลิตและตัวเลข PMI ภาคบริการ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร

0 105

พอร์ตสาธิตยูนิตลิงค์ (My Unit-Linked) ประจำเดือนมกราคม 2563พอร์ตสาธิตนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เป็นพอร์ตยูนิตลิงค์ สำหรับการศึกษาเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง (เริ่ม 1 ธ.ค. 2559-2599)2. เป็นพอร์ตการลงทุนจริงของผม สำหรับความคุ้มครองต่อเนื่อง 40 ปี 3. คาดหวังผลตอบแทน เฉลี่ย 5% ต่อปี กรมธรรม์คุ้มครองถึงสิ้นปีที่ 40 อายุ 85 ปี

0 293

Fundamental:เศรษฐกิจโลกยังคงส่งสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นๆ ภายหลังจากที่มีการประกาศตัวเลข PMI ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการออกมา ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม

0 315

พอร์ตสาธิตนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เป็นพอร์ตสำหรับการศึกษาเรียนรู้ บริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตัวเอง (DIY Portfolio Model) ด้วยการประยุกต์ใช้งาน Portfolio Model

0 276