YAK GURU (ยักษ์กูรู) คือ ‘ที่ปรึกษาทางการเงิน’ ที่นำเสนอข้อมูลข่าวสารเพื่อให้ความรู้ ความคิด ความเข้าใจ และแรงบันดาลใจแก่ผู้อ่าน อันนำไปสู่จุดมุ่งหมายสำคัญคือการบรรลุเป้าหมายทางการเงินสำหรับผู้ที่สนใจและลูกค้าของเรา

YAK GURU มุ่งมั่นตั้งใจจะทำหน้าที่ปรึกษาทางการเงินที่ดี นำเสนอข้อมูลสำหรับผู้ที่สนใจเรื่องเงิน และอยากที่จะเริ่มต้นควบคุมอนาคตทางการเงินของตัวเอง โดยใช้หลักการวางแผนการเงินตามหลักแนวคิด ‘สามเหลี่ยมการเงิน’ สามอย่างง่ายๆ คือ
1.จัดการความเสี่ยงตัวเอง (Protection)
2.รู้จักเก็บออม (Saving)
3.ต่อยอดลงทุน (Invest)
เริ่มต้นจ่ายให้ตัวเองก่อนแล้วทำให้มันเป็นอัตโนมัติ เรามั่นใจว่าถึงเป้าหมายอย่างแน่นอน … YAK GURU “เรื่องเงิน เรื่องง่าย”


นายสุรัตน์ สดงาม : Mr. Surat Sod-Ngam
Owner of YAK.GURU 
ผู้แนะนำการลงทุน เลขทะเบียน 083680
ตัวแทนประกันชีวิต ใบอนุญาตเลขที่ 5101050709
นายหน้าประกันวินาศภัย ใบอนุญาตเลขที่ 6204055001

โทร. 089-199-3466
Line: https://line.me/ti/p/5yXO190tlP

#YAKGURU #ยักษ์กูรู #เรื่องเงินเรื่องง่าย
#YAKinvest #กองทุนประกันความสุข
#YAKinvest #ยักษ์ประกันภัย
#YAKunitlink #ยักษ์ยูนิตลิงค์