วิธีการทำงาน “มาย สไตล์” ยูนิตลิงค์

Vimeo video is also supported

ประกันชีวิต ประเภท ยูนิตลิงค์ “มาย สไตล์” (แบบชำระเบี้ยประกันภัยรายงวด) เป็นผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต มีระยะเวลาคุ้มครองถึงอายุ 99 ปี และระยะเวลาชำระเบี้ยประกันภัยถึงอายุ 99 ปี โดยเบี้ยประกันภัยที่จ่ายหลังจากหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์แล้ว จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้เอาประกันภัยเลือก และตลอดอายุกรมธรรม์จะมีการขายคืนหน่วยลงทุนอัตโนมัติเพื่อนำมาจ่ายค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือนทุกเดือนดังนั้น ค่าธรรมเนียมกรมธรรม์รายเดือนในงวดถัดๆ ไป จึงเก็บจากเงิน 2 ส่วน คือ

1. เงินลงทุน
2. ผลตอบแทนจากการลงทุน (ถ้ามี)

ซึ่งหากไม่เพียงพอ กรมธรรม์จะสิ้นผลบังคับ เว้นแต่จะชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (เบี้ย Top Up) หรืออยู่ในช่วงสิทธิความคุ้มครองต่อเนื่อง สำหรับจำนวนเงินเอาประกันภัยหลักเพื่อความคุ้มครอง (Non-Lapse Guaranteed)

วิธีการทำงานของประกันชีวิต ประเภทยูนิต ลิงค์ “มาย สไตล์”

ส่วนเงินลงทุน

  1. คุ้มครอง(เบี้ย RPP) เบี้ยประกันภัยหลักเพื่อการออม (เบี้ย RSP) และเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม (เบี้ย Top Up) ในแต่ละกองทุนเป็นจำนวนเต็ม (ไม่มีทศนิยม) ทั้งนี้ต้องไม่น้อยร้อยละ 5 และรวมกันแล้วเท่ากับร้อยละ 100
  2. ผู้เอาประกันภัยสามารถยื่นคำร้องเพื่อขอปรับสัดส่วนลงทุนอัตโนมัติ 3 เดือนครั้ง หรือ 6 เดือนครั้ง หรือ 12 เดือนครั้งได้
  3. ผู้เอาประกันภัยสามารถขอสับเปลี่ยนกองทุนบางส่วนหรือทั้งหมด จากกองทุนหนึ่งไปยังกองทุนอื่นได้ ภายใต้เบี้ยฯ ประเภทเดียวกัน และตามสัดส่วนของเบี้ยฯ แต่ละประเภท (ขั้นต่ำ 1,000 บาทจากกองทุนต้นทาง)
เบี้ยประกันภัยที่จ่าย หลังจากหักค่าธรรมเนียมกรมธรรม์แล้ว จะนำไปลงทุนในกองทุนรวมที่ผู้เอาประกันภัยเลือก

สามารถสอบถามเพิ่มเติมผมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680
📲 089-199-3466  LINE: naimoo

#UNITLINKED #AllianzAyudhya
#ยูนิตลิงค์ #อลิอันซ์อยุธยา
#YAKGURU #YAKunitlink

Source:
– https://www.e-starmagazine.com/content/passion-to-success/54/

Previous กรมธรรม์ Unit Linked คืออะไร
Next รู้จัก "มาย สไตล์" ยูนิตลิงค์

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *