บลจ.ทหารไทย ประกาศจ่ายเงินคืนครั้งที่ 4 กองทุนตราสารหนี้ จำนวน 4 กองทุน


บลจ.ทหารไทย ประกาศมูลค่าหน่วยลงทุนของ กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพบูลย์ กองทุนเปิดทหารไทย ธนเพิ่มพูน กองทุนเปิดทหารไทย ธนไพศาล และกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส ครั้งที่ 4 วันที่ 8 พ.ค. 63 

บลจ.ทหารไทย ขอการจ่ายเงินคืนเงิน กองทุนปิด รอบวันที่ 8/5/2020 ดังนี้

  1. จ่ายเงินคืนกองทุนเปิดทหารไทยธนพลัส (TMBTHANAPLUS) จำนวน 1.1000 บาทต่อหน่วย
  2. จ่ายเงินคืนกองทุนเปิดทหารไทยธนเพิ่มพูน (TMBUSB) จำนวน 1.0000 บาทต่อหน่วย
  3. จ่ายเงินคืนกองทุนเปิดทหารไทยธนไพบูล (TMBABF) จำนวน 0.8000 บาทต่อหน่วย
  4. ในส่วนของกองทุนเปิดทหารไทยธนไพศาล (TMBBF) เนื่องจากครั้งนี้จำนวนเงินที่จ่ายคืนน้อยกว่า 0.5000 บาทต่อหน่วย ดังนั้น บลจ. จะนำไปรวมเพื่อจ่ายในครั้งถัดไป

Source: หลักทรัพย์ ฟิลลิป, บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน ทหารไทย จำกัด


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Previous Morning Brief and Fund
Next Morning Brief and Fund

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *