สรุป Performance 2020 กองทุนเด่นที่ Phillip Fund SuperMart เคยแนะนำ

Additional gallery in post content

แอดฯ มาสรุปให้เห็นภาพง่ายๆ ตลอดปี 2020 ที่ผ่านมา ทีมนักวิเคราะห์ Phillip Fund SuperMart ได้แนะนำธีมลงทุนเด่นทั้ง Tech, Global Equity, จีน A-Shares หรือ H-Shares และ Healthcare พร้อมชื่อกองทุนแนะนำ ไปดูกันว่า กองทุนต่างๆ ที่เราเคยแนะนำไว้ มี Performance เป็นอย่างไร

Global Equity Fund Performance in 2020 
ผลการดำเนินงาน 1 ปี (01/01/2020 – 31/12/2020) กองทุนหุ้นทั่วโลก ที่ทีมงานนักวิเคราะห์กองทุนฟิลลิปแนะนำ 5 อันดับแรกได้แก่ PWIN, ONE-UGG-RA, K-CHANGE-A(A), TMBGQG และ KFGBRANG-A

🔰 PWIN
กองทุนเปิดฟิลลิปเวิลด์อินโนเวชั่น กองทุนประเภท Global Equity กระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก จึงช่วยกระจายความเสี่ยงของการลงทุนในหุ้นให้กับนักลงทุนได้ดี นอกจากนี้ ด้วยนโยบายของ PWIN ที่มุ่งเน้นการลงทุนในธุรกิจที่เป็นนวัตกรรม และเทคโนโลยี ที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของผู้คนได้ดีในสถานการณ์ต่างๆ จึงช่วยให้โอกาสการเติบโตของกองทุน PWIN เกาะติดไปกับกระแสของเมกะเทรนด์ และทิศทางพัฒนาการของเศรษฐกิจโลกได้
 
🔰 ONE-UGG-RA
กองทุนเปิดวรรณ อัลติเมท โกลบอล โกรว์ธ  กองทุนหุ้นทั่วโลก ลงทุนในกองทุนหลัก Baillie Gifford Long Term Global Growth ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลก โดยเมื่อเทียบกับ TMBGQG แล้ว จะมีความกระจุกตัวของพอร์ตการลงทุนมากกว่า จึงมีความเสี่ยง และความผันผวนที่สูงกว่า

🔰 K-CHANGE-A(A)
กองทุนเปิดเค พอสซิทีฟ เชนจ์ หุ้นทุน-A ชนิดสะสมมูลค่า กองทุนเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน Baillie Gifford Positive Change Fund – Class B accumulation (GBP)​​ กองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในหุ้นของบริษัททั่วโลกซึ่งเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์หรือมีพฤติกรรมที่ส่งผลกระทบเชิงบวก (Positive Impact) ต่อสังคมโดยรวม หรือสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ เช่น การศึกษา ความเท่าเทียมทางสังคม คุณภาพของระบบการดูแลสุขภาพ และด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น  โดยมีการลงทุนแบบกระจุกตัวในหุ้นของบริษัททั่วโลกประมาณ 25-50 หุ้น​ 
 
🔰 TMBGQG 
กองทุนเปิดทหารไทย Global Quality Growth กองทุนหุ้นทั่วโลก ลงทุนในกองทุนหลัก Wellington Global Quality Growth ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นทั่วโลกที่มีพื้นฐานดี มีโอกาสเติบโตได้อย่างมีคุณภาพ คัดเลือกหุ้นอย่างเป็นระบบ กรองหุ้นด้วยปัจจัยพื้นฐาน จากหุ้นทั่วโลกกว่า 3,000 บริษัท และ วิเคราะห์แบบ Bottom Up เชิงลึก เพื่อเฟ้นหาหุ้นเติบโต ที่มีคุณภาพดี มีความ Active ในการจัดสัดส่วนการลงทุนให้เหมาะสมกับสภาวะเศรษฐกิจในแต่ละช่วงเวลา มีการกระจายการลงทุนที่ดี หุ้นใหญ่ 10 ตัวแรกของพอร์ต กินสัดส่วนเพียงประมาณ 26% ของพอร์ตการลงทุน ผลการดำเนินงานย้อนหลัง YTD และ ผลตอบแทนย้อนหลัง 3ปี เฉลี่ยต่อปี 13.49% และ 13.44% ตามลำดับ
 
🔰 KFGBRAND-A
กองทุนเปิดกรุงศรีโกลบอลแบรนด์อิควิตี้ ชนิดสะสมมูลค่า กองทุนหุ้นต่างประเทศ กระจายการลงทุนหุ้นในประเทศพัฒนาแล้วทั่วโลก เน้นลงทุนหุ้นธุรกิจที่ประสบผลสำเร็จ มี Brand ที่มีชื่อเสียง สร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน ยากต่อการลอกเลียนแบบ

China Equity Fund Performance in 2020
ผลการดำเนินงาน 1 ปี (01/01/2020 – 31/12/2020) กองทุนหุ้นจีน ที่ทีมงานนักวิเคราะห์กองทุนฟิลลิปแนะนำ 5 อันดับแรกได้แก่ B-CHINE-EQ, KT-CHINA-A, K-CCTV, KFCHINA-A, TMBCOF

🔰 BCHINE-EQ
กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นจีน
เน้นลงทุนในหลักทรัพย์ประเภทตราสารทุนที่ออกโดยบริษัทจีน ซึ่งเป็นบริษัทที่จัดตั้งในประเทศจีนหรือมีการดำเนินธุรกิจในประเทศจีน และจดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ที่เป็นที่ยอมรับต่างๆ เช่น ตลาดหลักทรัพย์ในฮ่องกง จีน ไต้หวัน สิงคโปร์ หรือสหรัฐอเมริกา เป็นต้น ซึ่งหลักทรัพย์ที่กองทุนจะลงทุน ได้แก่ หุ้น A-Share, H-Share, American Deposit Recipient (ADR), B-Share, Red-Chips, P-Chips รวมถึงหลักทรัพย์อื่นใดที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนในอนาคต โดยกองทุนจะลงทุนในกองทุนหลัก Allianz Global Investors Asia Pacific Limited 

🔰 KT-CHINA-A
กองทุนเปิดเคแทม ไชน่า อิควิตี้ ฟันด์ กองทุนจะเน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนหลัก BlackRock (Luxembourg) S.A. (BGF China Fund) มีนโยบายที่จะสร้างผลตอบแทนรวมสูงสุด โดยลงทุนอย่างน้อย 70% ของสินทรัพย์รวมของกองทุนในตราสารทุนของบริษัทที่มีภูมิลำเนาอยู่ใน หรือเป็นส่วนหนึ่งที่ได้รับผลประโยชน์จากการเติบโตทางเศรษฐกิจ ในสาธารณรัฐประชาชนจีน

🔰 KFCHINA-A
กรุงศรีไชน่าอิควิตี้ กองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศ และเป็นกองทุนรวมหน่วยลงทุนที่ลงทุนในหรือมีไว้ซึ่งหน่วยลงทุนของกองทุนรวมเพียงกองทุนเดียว (Feeder Fund) กองทุนจะลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุนรวมต่างประเทศ ชื่อ Hang Seng H-Share Index ETF ซึ่งจัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศฮ่องกง และจัดตั้งและจัดการโดย Hang Seng Investment Management Limited

🔰 K-CCTV
กองทุนเปิดเค ไชน่า คอนโทรล โวลาติลิตี้
ลงทุนในกองทุนหลัก UBS (Lux) Investment SICAV – China A Opportunity (USD)​ และ กองทุนหลัก Schroder International Selection Fund – China A, Class A Accumulation USD​​ กองทุนจะลงทุนในหุ้นของบริษัทจีน (Chinese company) ไม่น้อยกว่า 2 ใน 3 ส่วนของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน ซึ่งซื้อขายในสกุลเงินหยวน (RMB) และจดทะเบียนหรือซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ของจีน อันได้แก่ ตลาดหลักทรัพย์เซี่ยงไฮ้ (Shanghai Stock Exchange) และตลาดหลักทรัพย์เซินเจิ้น (Shenzhen Stock Exchange) (China A-Shares)

🔰
TMBCOF 
กองทุนเปิดทหารไทย China Opportunity กองทุนหุ้นจีน ลงทุนในกองทุนหลัก UBS (Lux) Equity Fund – China Opportunity (USD) ซึ่งกระจายการลงทุนในหุ้นที่อยู่ในธีมนโยบายการปฏิรูปเศรษฐกิจของจีน หรือ New China Economy เช่น กลุ่มอุปโภคบริโภค และ การบริการ ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Rebalancing ของรัฐบาลที่จะผลักดันการบริโภคและการบริการภายในประเทศแทนการส่งออก และ กลุ่มอุตสาหกรรมที่ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งเป็นไปตามนโยบาย Supply Side Structural Reform ของรัฐบาลที่จะผลักดันอุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงแทนอุตสาหกรรมหนัก การเลือกหุ้นจะคัดเลือกบริษัทแบบ Bottom-Up โดยใช้ปัจจัยพื้นฐานเป็นหลักและมีนักวิเคราะห์ที่เข้าถึงกิจการได้ เน้นหุ้นขนาดใหญ่ที่มีการเติบโตไปพร้อมกับการขยายตัวของเศรษฐกิจจีน เช่น Tencent, Alibaba, TAL Education, Ping An Insurance โดยผลการดำเนินงานย้อนหลัง YTD อยู่ที่ระดับ 21.85% และ ผลตอบแทนย้อนหลัง 3ปี เฉลี่ยต่อปีอยู่ที่ 16.21%


Global Healthcare Fund Performance in 2020
ผลการดำเนินงาน 1 ปี (01/01/2020 – 31/12/2020) กองทุนหุ้น Healthcare ที่ทีมงานนักวิเคราะห์กองทุนฟิลลิปแนะนำ 5 อันดับแรกได้แก่  K-GHEALTH, KFHEALTH-A, BCARE, UOBSHC, KT-HEALTHCARE-A

🔰 K-GHEALTH
กองทุนเปิดเค โกลบอล เฮลท์แคร์ หุ้นทุน กองทุนรวมหน่วยลงทุนประเภท Feeder Fund ลงทุนในกองทุนหลักJPMorgan Funds – Global Healthcare Fund, Class A (acc)​ – USD​ กองทุนหลักลงทุนในหุ้นบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพทั่วโลกไม่น้อยกว่า 67% ของมูลค่าทรัพย์สินของกองทุน

🔰 KFHEALTH-A
กรุงศรีโกลบอลเฮลธ์แคร์อิควิตี้-สะสมมูลค่า ลงทุนในกองทุนหลัก JPMorgan Funds – Global Healthcare Fund โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV โดยกองทุนหลักมีนโยบายลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ประกอบธุรกิจดูแลสุขภาพ อย่างน้อย 67% ของทรัพย์สินของกองทุน

🔰 BCARE
กองทุนเปิดบัวหลวงโกลบอลเฮลธ์แคร์ โอกาสรับผลตอบแทนจากหุ้นในกลุ่ม Health Care ที่คัดสรรมาแล้วจากทุกภูมิภาคของโลก ลงทุนในกองทุนหลัก Wellington Global Health Care Equity Fund เพียงกองทุนเดียว โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน

🔰 UOBSHC
กองทุนเปิด ยูโอบี สมาร์ท โกลบอล เฮลท์แคร์ ฟันด์ ลงทุนในกองทุนหลัก United Global Healthcare Fund โดยเป็น Authorized Scheme ที่จดทะเบียนในประเทศสิงคโปร์ (Singapore) เน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจกลุ่ม Healthcare ในตลาดหลักทรัพย์ทั่วโลก โดยบริหารจัดการโดย UOB Asset Management Limited 

🔰 KT-HEALTHCARE-A
กองทุนเปิดเคแทม เวิลด์ เฮลธ์แคร์ ฟันด์ ลงทุนในกองทุนหลัก Janus Global Life Sciences Fund ซึ่งเป็นกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนทั่วไป (Retail Fund) เพียงกองเดียว มีวัตถุประสงค์การลงทุนเพื่อการเติบโตของเงินลงทุนในระยะยาว โดยเน้นลงทุนในตราสารทุนของบริษัทต่าง ๆ ทั่วโลก ที่มีความเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิต (Life Sciences) ซึ่งเกี่ยวข้องกับการรักษาหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต


มือใหม่! จะซื้อกองทุน PWIN/PWINRMF ต้องทำอย่างไรบ้าง?
สามารถเปิดบัญชีกับหลักทรัพย์ฟิลลิป หลังจากเปิดบัญชีอนุมัติเรียบร้อย สามารถซื้อ-ขายกองทุน RMF ผ่านแอป Phillip Fund SuperMart หรือสามารถซื้อแบบ DCA รายเดือนได้ทุกเดือน 


สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680

🆔 LINE: http://line.me/ti/p/~naimoo
📱089-199-3466 🌐 www.yak.guru
#กองทุนประกันความ #ยักษ์กูรู


#Disclaimer

  • วัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้จัดทําขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุน
  • ผู้ลงทุนควรทำความเข้าใจลักษณะสินค้า เงื่อนไขผลตอบแทน ความเสี่ยง และคู่มือภาษีก่อนตัดสินใจ ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุน มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต
  • การลงทุนมีความเสี่ยงสูงที่อาจทําให้เกิดความสูญเสียจากการซื้อขาย ด้วยเหตุนี้ นักลงทุนจึงควรพิจารณาอย่างรอบคอบถึงความเหมาะสมในการลงทุน โดยคํานึงถึงประสบการณ์ในการลงทุน วัตถุประสงค์ในการลงทุน แหล่งเงินทุน และรายละเอียดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

#RMF #SSF #กองทุนลดหย่อนภาษี #ETF
#กองทุนรวม #ออมกองทุน #ออมหุ้น
#FundSuperMart #หลักทรัพย์ฟิลลิป
#YAKGURU #YAKinvest #ยักษ์กูรู

Previous TOP PICKS ออมหุ้นแนะนำ DCA ม.ค.- มิ.ย. 2564
Next PWIN และ PWINRMF Monthly Update มกราคม 2021

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *