Posts in tag

All China


เปรียบเทียบกองทุนหุ้นจีน

Read More

ตลาดหุ้นจีนแบ่ง 3 กลุ่มใหญ่ๆ ดังนี้ หุ้นจีน A-Shares หุ้นจีน H-Shares และ หุ้นจีน ADRs แต่ละตลาดมีโอกาสในการลงทุน อะไรบ้างมาดูกัน

0 4.4k