เปิดให้ซื้อแล้ว SSF กองพิเศษ ลดหย่อนภาษีได้เพิ่ม 200,000 บาท


ลดหย่อนภาษีได้เพิ่ม 200,000 บาท กับ Super Savings Fund กองพิเศษ มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% อายุถือครอง 10 ปี เปิดซื้อระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563

Super Savings Fund กองพิเศษ

ลดหย่อนภาษีได้เพิ่ม 200,000 บาท มีนโยบายลงทุนในหุ้นไทยไม่น้อยกว่า 65% อายุถือครอง 10 ปี (นับจากวันที่ซื้อ) เปิดซื้อระหว่างวันที่ 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563

 • ลงทุน 1 เม.ย. – 30 มิ.ย. 2563 เท่านั้น
 • สิทธิภาษี ลดหย่อนภาษีได้ไม่เกิน 200,000 บาท (เพิ่มจากวงเงิน SSF ปกติ)
 • นโยบายลงทุน ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียน ในตลาดหลักทรัพย์ไม่น้อยกว่า 65%
 • การถือครอง ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับจากวันที่ซื้อ


บลจ.ไทยพาณิชย์

 • SCBEQ-SSFX : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ หุ้นไทยแอคทีฟ เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
 • SCBSET-SSFX : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ดัชนี SET เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)
 • SCB70-SSFX : กองทุนเปิดไทยพาณิชย์ ผสม 70/30 เพื่อการออม (ชนิดเพื่อการออมพิเศษ)


บลจ. พรินซิเพิล

 • PRINCIPAL SET50SSF : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เซ็ท 50 อินเด็กซ์เพื่อการออม
 • PRINTCIPAL TDIF-SSF : กองทุนเปิด พรินซิเพิล ไทยไดนามิก อินคัม อิควิตี้
 • PRINCIPAL iPROPEN-SSF : กองทุนเปิดพรินซิเพิล เอ็นแฮนซ์ พร็อพเพอร์ตี้ แอนด์ อินฟราสตรัคเจอร์ เฟล็กซ์ อินคัม


บลจ.กสิกรไทย

K-SUPSTAR-SSFX : กองทุนเปิดเค ซูเปอร์สตาร์ เพื่อการออมพิเศษ (K Superstar Super Savings Fund Extra) นโยบายกระจายการลงทุนในตราสารแห่งทุน ตราสารแห่งหนี้ ตราสารกึ่งหนี้กึ่งทุน เงินฝาก หน่วย property หน่วย infra และ/หรือ หน่วย private equity ตลอดจนหลักทรัพย์หรือทรัพย์สินอื่นที่สำนักงานคณะกรรมการ ก.ล.ต. กำหนด ซื้อขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป 500 บาท


บลจ.กองทุนบัวหลวง 

BEQSSF : กองทุนเปิดบัวหลวงหุ้นไทยเพื่อการออม (Bualuang Thai Equity Super Savings Fund)  นโยบายการลงทุน ลงทุนในหุ้นไทย SET และ/หรือ MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของ NAV ซื้อขั้นต่ำครั้งแรกและครั้งถัดไป 500 บาท


บลจ.กรุงศรี

KFS100SSFX : กองทุนเปิดกรุงศรี SET 100 – เพื่อการออมพิเศษ
ลงทุนมั่นใจในบริษัทใหญ่ 100 อันดับแรกของตลาดหุ้นไทย ซึ่งเป็นบริษัทชั้นนำของประเทศจากหลากหลายอุตสาหกรรม ในจังหวะที่ตลาดหุ้นอยู่ในระดับที่น่าลงทุนในปัจจุบัน ใช้กลยุทธการลงทุนเชิงรับ มีเป้าหมายสร้างผลตอบแทนใกล้เคียงดัชนี SET100 โอกาสรับเงินปันผลระหว่างถือการลงทุน นโยบายการลงทุน: ลงทุนในหุ้นสามัญจดทะเบียนโดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชี > 80% ของ NAV ระดับความเสี่ยง: 6 – เสี่ยงสูง ลงทุนขั้นต่ำเพียง 500 บาทเท่านั้น


บลจ.กรุงไทย

 • KT70/30S-SSFX : กองทุนเปิดกรุงไทย 70/30 เพื่อการออมชนิดเพื่อการออมพิเศษ
 • KTSGS-SSFX : กองทุนเปิดกรุงไทย ก่อการดี เพื่อการออมชนิดเพื่อการออมพิเศษ


บลจ. ภัทร

PHATRA SET50 ESG-SSFX : กองทุนหุ้น SET 50 ที่ใส่ใจความยั่งยืนของสังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมภิบาล ลงทุนในหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของ NAV เน้นลงทุนในหุ้นที่เป็นส่วนประกอบของดัชนี SET 50 โดยคัดเลือกหลักทรัพย์ด้วยเกณฑ์ เช่น ปัจจัยพื้นฐาน นโยบายและการดำเนินการด้าน สังคม สิ่งแวดล้อม และธรรมภิบาล 


บลจ.ธนชาต

T-ES-EQDSSFX : กองทุนเปิดธนชาต หุ้นทุนปันผล เพื่อการออมพิเศษ เน้นลงทุนในหุ้นไทยดีๆ เพื่อโอกาสรับผลตอบแทนดีๆในระยะยาว กลยุทธ์การลงทุน เน้นลงทุนในหุ้นขนาดใหญ่ ราคาไม่แพง และมีประวัติจ่ายปันผลดี และให้น้ำหนักในหุ้นเติบโตสูง เมื่อเศรษฐกิจอยู่ในช่วงพื้นตัว เน้นการวิเคราะห์แบบ Top-down แต่จะใช้ Bottom-up สำหรับหุ้นรายตัว เพื่อโอกาสสร้างผลตอบแทนให้ดีขึ้น


บลจ.ทิสโก้

 • TEGSSFX : กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออมพิเศษ 
 • TEGSSF : กองทุนเปิด ทิสโก้ หุ้นทุน เพื่อการออม

นโยบายการลงทุน ลงทุนในหุ้นของบริษัทที่มีปัจจัยพื้นฐานดีและ/หรือมีความมั่นคง และ/หรือมีแนวโน้มการเจริญเติบโตทางธุรกิจ ที่จดทะเบียนใน SET และ/หรือ MAI โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน


บลจ. แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์

LHSMARTDSSF : กองทุนเปิด แอล เอช สมาร์ท เพื่อการออม (LH SMART SUPER SAVINGS FUND) เป็นกองทุนที่มาพร้อมกับสิทธิประโยชน์ทางภาษี กองทุนลงทุนในหลักทรัพย์ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 65 ของมูลค่าทรัพย์สินสุทธิของกองทุน บริหารกองทุนสไตล์ Active Management โดยเลือกกองทุนในหุ้นที่มีปัจจัยพื้นฐานดี เพื่อสร้างผลตอบแทนสูงกว่าดัชนี


บลจ.ที่ออกกอง SSF พิเศษ และ SSF ปกติ

ข้อมูล ณ วันที่ 1 เม.ย. 2563

ต้องการซื้อกอง SSF พิเศษ ทำอย่างไรบ้าง?

1. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนกับหลักทรัพย์ฟิลลิปเรียบร้อย และเคยซื้อกองทุน LTF/RMF กับ บลจ. ที่ต้องการซื้อกอง SSF พิเศษ สามารถซื้อกอง SSF พิเศษผ่านแอป Fund SuperMart ได้ตนเอง

2. สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีกองทุนกับหลักทรัพย์ฟิลลิปเรียบร้อย และยังเคยซื้อกองทุน LTF/RMF กับ บลจ. ติดต่อผู้แนะนำการลงทุน เพื่อเปิดบัญชี บลจ. ที่ต้องการซื้อกอง SSF พิเศษ หลังจากเปิดบัญชีเรียบร้อย สามารถซื้อกอง SSF พิเศษผ่านแอป Fund SuperMart ได้ตนเอง

3. สำหรับลูกค้าที่ยังไม่มีบัญชีกองทุนกับหลักทรัพย์ฟิลลิป สามารถ เปิดบัญชีกองทุนรวมออนไลน์ กับ บล.ฟิลลิป ง่าย สะดวก และรวดเร็ว << กดที่ลิงค์นี้ หรือติดต่อผู้แนะนำการลงทุน 📲 089-199-3466  Line@ : YAKGURU


สอบถามเพิ่มเติมได้ครับ
นาย สุรัตน์ สดงาม ผู้แนะนำการลงทุน
ใบอนุญาตเลขทะเบียน 083680
📲 089-199-3466  Line@ : YAKGURU
http://line.me/ti/p/%40693dbymi


ขอบคุณข้อมูลจาก Thai Mutual Fund, Settrade, บลจ.ต่างๆ

Previous เกิดอุบัติเหตุในช่วง พ.ร.ก. ฉุกเฉินประกันคุ้มครองหรือไม่ ?
Next วิธีส่งคำสั่งซื้อกองทุน SSFX ผ่านแอพ Fund SuperMart

No Comment

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *