Posts in tag

ประกันเหมาจ่าย


โชคดีที่ทำประกันสุขภาพปลดล็อค เอ็กซ์ตร้า ก่อนป่วย หมดห่วงเรื่องค่ารักษาหลักล้าน เลือกความคุ้มครองได้ตั้งแต่ 2-10 ล้านบาทต่อปี เมื่อเจ็บป่วย นอน รพ. จ่ายตามจริง เน้นๆ ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต่อการรักษา

0 577