Posts in tag

Monthly Strategy


ตัวเลขเศรษฐกิจโดยรวมที่ประกาศออกมาในช่วงที่ผ่านมายังคงส่งสัญญาณการชะลอตัวลงทางเศรษฐกิจอย่างชัดเจน โดยตัวเลขประมาณการ GDP ไตรมาส 1/2020 ของสหรัฐฯ 

0 41