Posts in tag

ประกันสุขภาพเด็กเหมาจ่าย


โชคดีที่เลือกทำประกันสุขภาพไว้ให้ลูก หมดกังวลเรื่องค่ารักษาพยาบาลเมื่อลูกเจ็บป่วย นอน รพ. จ่ายค่ารักษาตามจริงสูงถึง 1.2 ล้านบาทต่อปี

0 141