Posts in tag

CI Care


ประกันโรคร้ายแรงสุดคุ้ม ป่วย หรือ ไม่ป่วยก็ได้เงินก้อน เบี้ยฯ คงที่ตลอดอายุสัญญา หากป่วยเป็นโรคร้ายแรงในกลุ่มที่ 1 เคลมแล้วไม่ต้องจ่ายเบี้ยฯ อีกต่อไป แต่ยังคงคุ้มครองถึงอายุ 85 ปี หรือจนกว่าจะครบวงเงิน

0 122