Posts in tag

Phillip Capital


Fundamental:ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงออกมาดูดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข PMI ภาคการผลิตและตัวเลข PMI ภาคบริการ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร

0 105

Fundamental:เศรษฐกิจโลกยังคงส่งสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นๆ ภายหลังจากที่มีการประกาศตัวเลข PMI ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการออกมา ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม

0 315