Posts in tag

Moderate Portfolio


อัพเดทพอร์ตสาธิต กุมภาพันธ์ 2563

Read More

อัพเดทพอร์ตสาธิต มกราคม 2563

Read More

บริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตัวเอง พอร์ตสาธิตนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เป็นพอร์ตสำหรับการศึกษาเรียนรู้ บริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตัวเอง (DIY Portfolio Model) ด้วยการประยุกต์ใช้ Portfolio Model และ Monthly Report

0 428

Fundamental:ตัวเลขทางเศรษฐกิจของสหรัฐฯ ยังคงออกมาดูดีอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นตัวเลข PMI ภาคการผลิตและตัวเลข PMI ภาคบริการ ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคการเกษตร

0 105

Fundamental:เศรษฐกิจโลกยังคงส่งสัญญาณการฟื้นตัวขึ้นในระยะสั้นๆ ภายหลังจากที่มีการประกาศตัวเลข PMI ทั้งภาคการผลิตและภาคการบริการออกมา ซึ่งมีพัฒนาการที่ดีขึ้น อย่างไรก็ตาม

0 315

พอร์ตสาธิตนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์คือ 1. เป็นพอร์ตสำหรับการศึกษาเรียนรู้ บริหารพอร์ตกองทุนรวมด้วยตัวเอง (DIY Portfolio Model) ด้วยการประยุกต์ใช้งาน Portfolio Model

0 276