Posts in tag

CRISPR


ทำความรู้จักเทคโนโลยีปรับแต่งพันธุกรรม “คริสเปอร์-แคสไนน์” ซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการแพทย์ใหม่ ที่กองทุน PWIN ของ บลจ. ฟิลลิป กระจายการลงทุนในขณะนี้

0 115